המדריך להקמת תוכנית עסקית

כיועצים כלכליים נשאלנו פעמים רבות אודות תוכניות עסקיות: מטרתן ומהותן.

השאלות חוזרות על עצמן: מהי תוכנית עסקית, לשם מה כותבים תוכנית עסקית, האם כבעל עסק כדאי לי להזמין תוכנית עסקית וכד`.

כתבה זו נועדה לענות על שאלות אלה ואחרות.

מהי תוכנית עסקית: תוכנית עסקית זהו מסמך מפורט המספק לקוראיו ידע והבנה על העסק או הפרויקט ועל רווחיותו.

מה כוללת התוכנית העסקית: התוכנית מתארת את הפרויקט ואת מטרותיו וכוללת מספר מרכיבים חשובים:

תאור ההשקעה ו/או הפרויקט המתוכנן וכן התפיסה האסטרטגית העסקית והשיווקית של היזם.

תוכנית השקעות: כמה כסף צריך להשקיע, באיזה עיתוי וכיצד תמומן ההשקעה.
תוכנית תפעולית של הפרויקט.
תחזית פעילות רב שנתית המבוססת על התוכנית השיווקית.
אומדני רווח והפסד המבוססים על התוכנית השיווקית ועל אומדני מחירים לשנים הקרובות, חישובי נקודות איזון, מדדי סיכון וכד`.
תזרימי מזומנים חזויים.
סיכום כדאיות: הסיכום כולל את שווי הפרויקט ושיעורי התשואה על ההון.


תוכנית עסקית תיכתב ברמות שונות של פירוט בהתאם למטרת התוכנית העסקית.


לאילו מטרות נכתבות תוכניות עסקיות:

1. הקמת פרויקט חדש: לפני שמקימים פרויקט חדש רצוי להכין תוכנית עסקית כדי להגדיר את פעילויות הפרויקט וכן כדי לבחון הן את עלות הקמת הפרויקט והן את כדאיותו. התוכנית העסקית נכתבת בראש ובראשונה עבור המשקיע עצמו כדי לקבל החלטה אם כדאי להשקיע בפרויקט וכן עבור מממן הפרויקט (בנק או משקיע)

2. הרחבת פרויקט: הרחבת פרויקט או מפעל מחייבת גם כן ביצוע תוכנית עסקית כמו במקרה של הקמת פרויקט חדש.

3. קבלת מענקים או סיוע ממשלתי: בפרויקטים הנזקקים לסיוע ממשלתי כמו מפעל מאושר, פרויקטים במימון מכון היצוא, קרנות מחקר ופיתוח, קרנות משרד הקליטה וכד` יש להכין תוכנית עסקית כדי להוכיח רווחיות וכדאיות.

4. גיוס משקיע: הכנסת משקיע לעסק, מחייבת הכנת תוכנית עסקית לשם בחינת כדאיות הפרויקט ולשם הערכת שוויו לצורך חלוקת הבעלות בין השותפים. בדיקת השווי נערכת על פי פוטנציאל העסק כפי שמחושב בתוכנית העסקית.

5. בקשת אשראי בנקאי: גיוס אשראי מהבנק לצורך מימון פרויקט נעשית בדרך כלל בלווי תוכנית עסקית. הבנק ירצה ללמוד את הפרויקט ולהשתכנע בכדאיות הקמתו באמצעות חומר מקצועי הערוך בצורה מסודרת. תוכנית עסקית העשויה היטב, תקל על הבנק לקבל החלטה חיובית למימון הפרויקט. אפשרי גם להשיג אשראי ללא הכנת תוכנית עסקית אולם ככל שהבנק ישתכנע יותר בכדאיות הפרויקט יש יותר סיכוי לקבל את האשראי בתנאים טובים יותר. לדוגמא, אם הבנק משתכנע שהפרויקט בעל דרגת סיכון נמוכה , הוא יכול להסכים לפרוס את התשלומים על פני תקופת החזר ארוכה יותר או להקטין את פרמיית הסיכון הגלומה בריבית וע"י כך להוזיל את האשראי.

המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן