המדריך לביטחונות בחשבון הבנק העסקי

ביטחונות אלו הם נכסים שהלקוח משעבד לבנק כנגד קבלת האשראי. נכסים אלה ממשיכים להיות בבעלות הלקוח והוא ממשיך ליהנות מפֵירותיהם לאורך כל תקופת השעבוד.

לשם התיחסות לנושא זה, נגדיר מושגי יסוד:

ערך הנכס לביטחון: נקבע ע"י שני מרכיבים: שווי הנכס ואחוז ההישענות של הבנק על הנכס למתן האשראי.

שווי הנכס: בנכסים פיננסיים (תוכניות חיסכון, ניירות ערך, צ`קים דחויים) לנכס יש ערך נקוב הקובע את שוויו. בנכסים וציוד, השווי נקבע ע"י שמאי.

אחוז הישענות: זהו גורם שמשתנה בהתאם לסוגי הנכסים. לדוגמא, ההישענות על תוכניות חיסכון עשויה להגיע ל- 100% מערך התוכנית (מתוך ערך שבירת התוכנית). לעומת זאת שיעור ההישענות במכונות עלול להגיע ל- 20% מהערכת שמאי. ההבדל באחוזי ההישענות השונים נובע מסיכויי המימוש של הנכסים השונים.

חוסר/ עודף ביטחונות: הבנק מודד באופן שוטף בכל חשבון את יתרת חוב הלקוח בהשוואה להיקף הבטחונות המשועבדים ע"י הלקוח לבנק. כמות בטחונות קטנה מיתרת חוב הלקוח יוצרת מצב של חוסר בטחונות.

הבנקים משתדלים להימנע מהימצאות הלקוח במצב של חוסר בטחונות.

להלן סוגי הבטחונות הנהוגים בחשבונות העסקיים:

בטחונות נזילים: אלה הם ביטחונות הניתנים למימוש ע"י הבנק בטווח מיידי ללא סיכונים כלשהם. לדוגמא: תוכניות חיסכון, פק"מ, פר"י ניירות ערך. שיעור ההישענות על הנ"ל כ- 100%.

שוברי כרטיסי אשראי: נחשבים כביטחון ללא סיכון. אחוזי ההישענות 85%-95%.

ממסרים דחויים: מדובר בצ`קים דחויים שזמן פירעונם עד 180 יום מהפקדתם בבנק. הבנק ישתמש בהם כביטחונות אם יתקיימו שני תנאים: א. קבלת מידע חיובי על מושך הצ`ק. ב. הצ`ק סחיר (לא צוין עליו "למוטב בלבד" וכד.) אחוזי ההישענות על הצ`קים הדחויים נעים 60%-85%. ההשתנות בהתאם לטיב בעל החשבון ובהתאם למועד הפירעון.

רכב: הבנקים מסכימים לשעבד רכב חדש יחסית (עד גיל 3) אלה נכסים קלים יחסית למימוש. שיעור ההישענות 100%-50% בהתאם לגיל הרכב וטיב הלווה .

מכונות וציוד: נחשבים לנכסים קשים למימוש ולכן קשה להשתמש בהם כביטחונות. בדרך כלל רק בנקים המתמחים בכך יסכימו לשעבד ציוד ומכונות. לכן גם שיעור ההישענות נמוך יותר 20%-50% .

מבנים: נחשבים לנכסים קשים למימוש. שיעור ההישענות עליהם 50%-60%.

שיעבוד צף: שיעבוד מלאי של העסק באופן כללי (לא מדובר בפריטים מסוימים כי המלאי מתחלף).

שיעבוד שוטף כללי (שש"כ): שיעבוד כללי של החברה הכולל את המלאי וחובות הלקוחות.

המגזין
עוד באתר

דילוג לתוכן